Phối giống Border Collie

Phối giống Border Collie

Đực giống : LUCKY
Tuổi :29 tháng
Mầu : red & white ( vàng trắng)
Đã có nhiều sản phẩm đẹp

Trả lời