Mr.ALEX

Mr.ALEX

Đánh giá bài viết
    • Categories: Lilac Merle
    • Tags: chó collie, lilac merle, phối giống chó border collie