Mr.ZINZIN

Mr.ZINZIN

 

Đánh giá bài viết
    • Categories: Lilac Merle
    • Tags: chó border collie, phối giống chó border collie